แบบรายงาน

 
 

แบบฟอร์มรายงานช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยด้านสุุขภาพจิต   กรมสุขภาพจิต

เวชระเบียน

1. เวชระเบียนสำหรับผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติจากธรรมชาติ   Download

2. เวชระเบียนเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพจิต กรณีภัยพิบัติจากการกระทำของมนุษย์ (Disa.M.1)  Download

แบบประเมิน/คัดกรองภาวะสุขภาพจิตสำหรับผู้ใหญ่

1. ข้อมูลค้นหากลุ่มเสี่ยง4 ข้อ (BS4)     Download

2. แบบประเมินความเครียด (ST5)     Download

3. แบบคัดกรองภาวะซึมเศร้าและความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย (DS8)  Download

4. แบบประเมิน PISCES-10   Download
 
5. แบบคัดกรองโรคซึมเศร้า 2Q, 9Q และ 8Q  Download
 
6. แบบประเมิน PTSD  Screening Test   Download
 
7. แบบประเมินปัญหาการติดสุรา(AUDIT)  Downloa  d  
 

แบบประเมิน/คัดกรองภาวะสุขภาพจิตสำหรับเด็ก

1. แบบสอบถามผลกระทบจากเหตุการณ์ภัยพิบัติสำหรับเด็ก(CRIES-13)   Download

2. แบบคัดกรองภาวะซึมเศร้าในเด็ก(CDI)    Download

3. แบบคัดกรองภาวะซึมเศร้าในวัยรุ่น (CES-D)   Download

4. แบบประเมินจุดแข็งและจุดอ่อน (SDQ)   Download

5. แบบประเมิน Pediatric Symptom Checklist-Parent Report Form (PSC-P Download

 

แบบรายงาน

1. แบบรายงานการช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤต(MCATT.1)   Download
 
2. แบบรายงานPeer Review   Download
 
3. ทะเบียนติดตามผู้ประสบภาวะวิกฤตต่อเนื่องกรณีมีความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายหรือแพทย์พิจารณา               
 
    ให้ติดตามต่อเนื่อง (MCATT.2)  Download
 
4. แบบรายงานการเยี่ยมครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤต(MCATT.3)  Download
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


จำนวนผู้เยี่ยมชมทั้งหมด

ผู้ออนไลน์ขณะนี้ 
3 
 ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด 
1592796159279615927961592796159279615927961592796 
  • กรอบการดำเนินงานช่วยเหลือด้านสุขภาพจิต   • แบบรายงาน
  • การดำเนินการเครือข่ายMCC   • เครือข่ายMCC   • หน่วยงานเครือข่าย
  • คู่มือศูนย์วิกฤตสุขภาพจิต   • แนวปฏิบัติ   • แผ่นพับ   • เอกสารการบรรยาย   • วีดิทัศน์   • ผลการดำเนินงาน 1323
  • เข้าสู่ระบบ   • ปฏิทินกิจกรรม